A hippopotamus takes a breather at the Oregon Zoo.