Chuyển đến nội dung chính

Discounts

Vé vào cửa giảm giá dành cho các chương trình hỗ trợ thu nhập

Sở thú Oregon cung cấp vé vào cửa giảm giá cho các cá nhân và gia đình ở Oregon và Washington nào hội đủ điều kiện tham gia đa dạng các chương trình hỗ trợ thu nhập. 

Nếu quý vị có thẻ ID có ảnh của Oregon hoặc Washington và giấy tờ chứng minh rằng quý vị tham gia vào một chương trình hội đủ điều kiện, thì quý vị đủ tiêu chuẩn để mua tối đa bốn vé với giá $12 mỗi vé cho quý vị và các thành viên gia đình trực hệ của quý vị. 

Các chương trình hội đủ điều kiện:

  • Thẻ Oregon Trail  
  • Thẻ Washington Quest
  • Medicaid và CHIP (OHP hoặc Apple Health) 
  • Thẻ WIC - eWIC  
  • Trợ cấp TANF (Chương Trình Trợ Cấp Tạm Thời Dành Cho Các Gia Đình Nghèo Khó - Temporary Assistance for Needy Families)

Mua vé giảm giá hỗ trợ thu nhập tại đây

Yêu cầu thẻ quá cảnh TriMet của bạn tại đây

Các câu hỏi thường gặp đối với vé giảm giá

Association of Zoos & Aquariums (Hiệp hội Sở thú & Bể Nuôi cá) giảm giá đối với tư cách thành viên của các công viên có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau (đối ứng)

Sở thú Oregon vinh hạnh bán vé vào cửa giảm giá $12 cho tối đa bốn người lớn và trẻ em có tên được bao trả bởi tư cách thành viên có tham gia tại sở thú và bể nuôi cá  AZA. Vé đối ứng chỉ có giá trị cho việc vào sở thú vào ban ngày. 

Mua vé giảm giá AZA tại đây 

Giảm giá vé vào cửa cho các nhóm từ 20 người trở lên

Mức giảm giá vé thông thường theo nhóm khi vào cửa sở thú:

  • Nếu mua từ 20 vé vào cửa thông thường cho người lớn/trẻ em trở lên cho một ngày/thời gian cụ thể trong một lần giao dịch, quý vị hội đủ điều kiện nhận vé vào cửa được giảm giá là $18 mỗi vé cho mọi lứa tuổi. 
  • Các tổ chức phi lợi nhuận trả $15 mỗi vé cho mọi lứa tuổi. Bằng chứng về tình trạng phi lợi nhuận phải được xác minh tại thời điểm mua vé. 
  • Xin lưu ý rằng vé miễn phí dành cho trẻ sơ sinh (0-1 tuổi) không đủ điều kiện được tính để mua tối thiểu 20 vé bắt buộc. 
  • Vé đặt mua theo nhóm không thể được hoàn tiền lại.

Mua vé nhóm tại đây

Giảm giá vé cho quân nhân

Các cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ được giảm $2 so với giá vé vào cửa thông thường khi họ xuất trình thẻ đơn vị quân nhân hoặc cựu chiến binh, giấy tờ xuất ngũ hoặc giấy tờ tùy thân chính thức khác của quân đội.   

Mua vé giảm giá cho quân nhân tại đây